دستبند سكه و ابريشمي

11
112233

دستبند سكه اي تهيه شده از سكه های زیبای آنتيك و قديمي و منگوله هاي ابريشمي دست ساز و زیبا